Aktuality

15. září 2011

Komentář: Byl to střet zájmů?

Zastupitelé, kteří bydlí v obecních domech, hlasovali o tom, zda se mohou hlásit o jejich odkoupení. Střet zájmů ohlásil jen jeden z deseti.
 

Je s podivem, že přestože mnozí zastupitelé ve svých projevech napadali vyloučení zastupitelů z prodeje, téměř nikdo z nich neoznámil, že sám bydlí v domě vlastněném městskou částí, a dostává se tudíž do střetu zájmů. Ten celkem jasně vymezuje jednací řád zastupitelstva v paragrafu 9:

"Člen Zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti spadající do samostatné působnosti městské části v Zastupitelstvu mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání Zastupitelstva k dané záležitosti nebo v průběhu jednání okamžitě, když tato skutečnost nastane."

Jednací řád tedy žádným způsobem tyto zastupitele nevylučuje z jednání nebo z hlasování, pouze požaduje, aby tuto skutečnost ohlásili. V dřívějších dobách bývalo v Praze 2 dobrým zvykem, že zastupitel, o jehož možném zvýhodnění se jednalo, po oznámení této skutečnosti opouštěl jednání, v případě rozsáhlé privatizace, která se týká mnohých, by to ale znamenalo, že by zastupitelstvo přestalo být usnášeníschopné.
Podle rychlé rešerše, kterou jsem provedl výhradně z otevřených zdrojů na Internetu (obchodní a živnostenský rejstřík a starý dobrý Google v kombinaci s nahlížením do katastru nemovitostí), bydlí totiž v obecních domech nejméně deset zastupitelů, většina z řad OSB, dva TOP 09, po jednom z ČSSD a z ODS. Jestli bydlí v domech, které se mohou privatizovat, nebo nikoliv, jsem už nezjišťoval.

Jediným, kdo veřejně upozornil na to, že bydlí v domě vlastněném městskou částí a že je tudíž ve střetu zájmů, byl zastupitel za TOP 09 dr. Zdeněk Lochmann. Další dva zastupitelé, Mgr. Kaňková (také TOP 09) a starosta ing. Paluska (ODS), tuto skutečnost zmínili, ale neoznámili střet zájmů. Ing. Paluska zřejmě proto, že předkládal návrh usnesení, kterým se z možnosti obohacení sám vylučoval, to nepovažoval za potřebné.

Zastupitelé, kteří jednak napadali vyloučení členů zastupitelstva z možnosti odkoupit byt, v němž bydlí, jednak požadovali výrazně nižší cenu za tento odprodej, se evidentně snažili získat výhodu pro sebe nebo své blízké. Přestože hovořili tak, aby bylo jasné, že nejde jen o ně, ale i ostatní nájemníky v obecních bytech, a že je o nich obecně známo, že sami bydlí v nájmu u městské části, měli tento střet zájmů ohlásit. Tím, že to neučinili, dali vlastně za pravdu svým protivníkům, kteří zastupitele "pro jistotu" z okruhu oprávněných nájemců vyloučili právě proto, aby se zabránilo možným nařčením z neprůhledné privatizace ve prospěch úzké skupiny vyvolených.

S. Sojka