O Vinohradech

Historie Vinohrad

Vinohrady nemají tak dlouhou historii jako některé jiné části Prahy, jejich historie je však význačná překotným (ale dobře organizovaným) vývojem na přelomu 19. a 20. století. Následující přehled zahrnuje jen nejdůležitější data v dějinách Vinohrad.
 

Název Vinohrady vznikl podle vinohradů zakládaných na popud Karla IV. po založení Nového Města. Vinice postupem let upadaly, takže v 18. století se na jejich místě již nacházely různé usedlosti a letohrádky. Na začátku 19. století byly v místech tzv. Sahary za hradbami Nového Města založeny Wimmerovy sady, aleje ovocných stromů a růží, uchovaly se však jen asi do r. 1830.

13.6.1849 byly na základě gubernálního nařízení sloučeny usedlosti za branami Nového Města. Tím vznikla samostatná obec Vinohrady, zhruba v rozsahu dnešních Vinohrad a Žižkova. V roce 1866 se započalo s bořením pražských městských hradeb a nastal stavební boom. V roce 1875 došlo k rozdělení Vinohrad na Královské Vinohrady a Žižkov (o pojmenování Královských Vinohrad bylo rozhodnuto už v roce 1867), 15.-16. listopadu 1875 pak proběhly první volby do obecního zastupitelstva. Už za čtyři roky, 26.9.1879, byly Královské Vinohrady povýšeny na město a 7.2.1890 bylo císařem povoleno používání městského znaku.

Podle zákona z r. 1920 došlo 1.1.1922 ke vzniku Velké Prahy a Vinohrady se staly její součástí. Od roku 1923 byly městským obvodem Praha XII - Královské Vinohrady, v roce 1949 rozděleny mezi obvody Praha 2 (malá část) a Praha 12. Nejtěžší ránu Vinohradům zasadil zákon o územním členění státu z roku 1960, který je rozdělil mezi obvody Praha 2, 3 a 10. Ty se sice po roce 1989 transformovaly na městské části, ale rozdělení zůstalo zachováno.

Po pádu komunismu se Vinohrady snaží vrátit na výsluní - dlouho zanedbané domy byly z velké části vráceny původním majitelům a postupně se odívají do nového kabátu, obnovují se živnosti, prostory vhodné pro obchody a kanceláře se rychle zaplňují. Věřme, že se podaří obnovit pověst Vinohrad jako prestižní rezidenční čtvrti a že se vrátí i duch Královských Vinohrad, který byl u jejich zrodu a rozkvětu.

Historie Vinohrad v datech

1348 až 1358 - na nařízení Karla IV. je prostor za městskými hradbami osazován vinnou révou, vlastník je po 12 let osvobozen od placení daní

2. pol. 18. stol. - úpadek vinařství, zakládání četných usedlostí a letohrádků

1783 - zrušení úřadu perkmistra (správce vinic) Josefem II.

1800 - veřejnosti zpřístupněn park Kanálka

1848 - viničný obvod (kouřimského kraje) byl zrušen, vinice zanikly

13.6.1849 - spojeny osady za hradbami Nového Města, vznik Vinohrad

srpen 1849 - zřízeno první divadlo, Aréna ve Pštrosce, resp. Královské Stavovské letní divadlo (zbořeno bylo r. 1861)

1866 - počátek boření městských hradeb

7.1.1867 - císař uděluje název Královská obec Vinohrady, respektive Královská Vinohradská obec

1871 - zprovoznění železniční dráhy vedoucí katastrem Vinohrad a nádraží Franze Josefa I., dnes Hlavní - Wilsonovo nádraží

1875 - Vinohrady rozděleny na Vinohrady I. (354 stavení) a Vinohrady II (235 stavení a 8930 obyvatel), Vinohrady I. přijaly po dvou letech jméno Žižkov

15.-16.11.1875 - první volby do vinohradského obecního zastupitelstva

29.11.1878 - slavnostní otevření radnice

26.9.1879 - Královské Vinohrady povýšeny na město, rakouský centralismus tak brání vytvoření velké jednotné české metropole

1882 - vybudována přečerpávací stanice s elektrárnou (do čerpací stanice v Podolí vedlo potrubí 3,5 km dlouhé, vodojem pojal 3000 kubíků vody), po devíti letech vystavěna vodárenská věž

1.8.1883 - zahájen provoz koňské dráhy na Vinohradech na trase Můstek - Zvonařka

1884 - započato s dlážděním ulic

23.1.1890 - František Josef I. uděluje městu městský znak, 7.2. t.r. je toto rozhodnutí potvrzeno listinou

25.6.1897 - zahájen provoz vinohradské elektrické dráhy na trase Muzeum - Flora

1905 až 1907 - stavba Divadla na Vinohradech

26.11.1908 - první stálé kino, Grand Bio Koubek na Palackého (dnes Francouzské) ul.

únor 1920 - přijat zákon o vytvoření Velké Prahy

1.1.1922 - Královské Vinohrady součástí Prahy, Praha má 19 městských částí (od r.1947 dvacet), Vinohrady jsou částí dvanáctou

1924 - poslední vinohradské pole ustupuje novostavbě (Orbis)

1.4.1949 - Praha rozdělena na 16 obvodů, Královské Vinohrady spadají pod Prahu 2 a Prahu 12

1.7.1960 - Praha rozdělena na 10 obvodů, Královské Vinohrady jsou v druhém, třetím a desátém obvodu

1968 - oficiální název zkrácen na Vinohrady

S. Sojka, M. Podobský